Knihy

Ostrava v důchodu: Průvodce po zaniklé slávě (2015)

Kniha vychází ze stejnojmenného souboru fotografií a mapuje mizející i zaniklá místa Ostravy. Na 300 fotografiích přibližuje poslední zlomky původní kultury tohoto "černého města". Hutní věže, fabriky, kolonie, hospody, obchody, bufety, šachty, trafiky, koupaliště a zastávky slouží jako indicie v rukou antropologa, který zkoumá a dokumentuje neopakovatelný kulturní a sociální fenomén. Řada míst už mezitím zanikla.Kniha je uvedena textem Jiřího Siostrzonka. Publikace byla mimořádně úspěšná mezi čtenáři a většina z celého nákladu byla vyprodána během tří měsíců.


DURCZAK, Ondřej. Ostrava v důchodu: Průvodce po zaniklé slávě. Praha: PositiF. 2015. ISBN 978-80-87407-15-8. 400 s.


Důkazy objevů: Fotografie ve vědě v letech 1839-1939 (2017)

Publikace Důkazy objevů: Fotografie ve vědě v letech 1839-1939 je základním úvodem do problematiky fotografie v přírodních vědách v období prvního sta let jejího vývoje. Práce se snaží shrnout především exaktní obory, v nichž byla fotografie uplatňována nejčastěji. V knize jsou tak připomenuta témata, zabývající se předpoklady vědecké fotografie, fotografií mimo viditelné spektrum elektromagnetického záření, mikrofotografií, astrofotografií, fotografií v meteorologii, leteckou fotografií, speleologickou fotografií a snímky vytvořenými pod vodou, fotografií v oborech lékařských, zoologických a botanických, kriminalistickou fotografií a fotografií pohybu.


DURCZAK, Ondřej. Důkazy objevů: Fotografie ve vědě v letech 1839-1939. Ostrava: FotoD. 2017. ISBN 978-80-906937-0-8. 208 s.


Fotografické publikace Vítkovických železáren (2018)

Kniha Fotografické publikace Vítkovických železáren představuje náhled do vývoje jednoho z našich nejvýznamnějších hutních a strojírenských podniků prostřednictvím fotografických propagačních materiálů. Jejich podrobným mapováním autor sledoval výrobní a organizační poměry v kontextu celého Československa a současně společenské a politické proměny podniku. 


DURCZAK, Ondřej. Fotografické publikace Vítkovických železáren. Ostrava: FotoD. 2018. ISBN 978-80-906937-3-9. 176 s.


Karvinsko (2019)

Kniha je primárním výsledkem stejnojmenného fotografického cyklu a je doprovázena textem Jiřího Siostrzonka. Autor pracuje nejen s vlastními snímky, ale také s archiv­ním obrazovým materiálem. Principem práce je určitá metoda srovnávání minulé doby od počátku dvacátého století do konce 80. let minulého století a nynějšího stavu oblasti. Pohled je tak soustředěn na průmysl období kapitalismu i na státem řízené hospodaření v době totality. Knihu také srovnává, inspiruje se a dělí do oddílů podle obrazové místopisné publikace ze sedmdesátých let minulého století. Důleži­tými fotografiemi jsou inscenovaná zátiší drobných prvků, symbolů, které jsou, či spíše byly, podle au­tora pro Karvinsko charakteristické. Stěžejním motivem publikace je hornictví a s ním spojené sekundární oblasti.

DURCZAK, Ondřej [fotografie] a SIOSTRZONEK, Jiří [text]. Karvinsko [katalog k výstavě]. Ostrava: FotoD. 2019. ISBN 978-80-906937-5-3. 144 s.


Ostrava má BUDOUCNOST: 100 let spotřebního družstva Budoucnost v Ostravě ve fotografiích v letech 1919-2019 (2019)

Spotřební družstvo Budoucnost v Ostravě vzniklo v roce 1919 a významně přispívalo k zásobování obyvatel Ostravska a okolí potravinami a dalším zbožím. Soustředilo se na dělnické rodiny, jimž slibovalo kromě nízkých cen ve stovkách prodejen také program sociálních výhod. V roce 1953 byla Budoucnost spolu s dalšími městskými spotřebními družstvy v Československu zrušena a její činnost byla obnovena teprve v roce 1967. Od té doby převzala tehdejší společensko-politické rituály, kromě maloobchodního prodeje potravin i průmyslového zboží založila velkoobchodní činnost, rozsáhlou výrobu vlastních potravinářských produktů, dále stavěla nákupní střediska a prodejny a provozovala služby společného stravování.

Tato fotografická kniha připomíná dlouhodobý fenomén spotřebního družstevnictví pomocí desítek dobových i současných snímků a zároveň provází po významných prodejnách a podnicích Budoucnosti. Obsahuje několik stovek fotografií, reprodukce dobových materiálů i zapomenuté informace.

DURCZAK, Ondřej. Ostrava má Budoucnost: 100 let spotřebního družstva Budoucnost v Ostravě ve fotografiích 1919-2019. 1. vydání. V Ostravě: Ondřej Durczak - FotoD, 2019. 201 stran. ISBN 978-80-906937-6-0.


Roztroušená paměť. Pohornická krajina Karvinska (2020)

Fotografická kniha Roztroušená paměť s podtitulem Pohornická krajina Karvinska je obrazovým materiálem připomínajícím postindustriální krajinu zasaženou těžbou černého uhlí. Středobodem oblasti je část Karviná-Doly, která kdysi bývala nejen centrem průmyslu, ale také místem pro bydlení, služby a volnočasové aktivity s ním spojené.

Trojice fotografů Ondřej Durczak, Arkadiusz Gola a Lukáš Horký navštěvovali v posledních deseti letech různé části okresu Karviná, aby každý z nich svým pohledem zaznamenal aktuální stav. Ve svých fotografiích zachytili postupné mizení identity průmyslové oblasti: opuštěné domy, torza důlních staveb a zbytky infrastruktury, které pozvolna zarůstají divokou vegetací.

Publikace nabízí čtenáři subjektivní pohled na Karvinsko a může se stát jakýmsi průvodcem po zašlé slávě černouhelného průmyslu. Jednotlivé fotografické soubory jsou uvedeny odbornou esejí Jiřího Siostrzonka, pedagoga a vizuálního sociologa, který ve svých textech dlouhodobě mapuje oblast celého Moravskoslezského kraje.

SIOSTRZONEK, Jiří [text], DURCZAK, Ondřej, GOLA, Arkadiusz, HORKÝ, Lukáš [fotografie]. Roztroušená paměť. Pohornická krajina Karvinska. Frýdek-Místek: Surbanz, 2020. 112 s. Česky. ISBN 978-80-907872-2-3.Pozor, vyletí ptáček! Nejstarší fotografické ateliéry v Opavě 1860-1948 (2020)

Fotografická publikace Pozor, vyletí ptáček! s podtitulem Nejstarší fotografické ateliéry v Opavě 1860-1948 se snaží rehabilitovat regionální portrétní ateliérové snímky vznikající především jako výsledek fotografické živnosti a památeční médium. Kniha tak volně navazuje na trojici titulů stejných tvůrců Pohlednice z Opavy (2016, 2017 a 2018) využívající rozsáhlé sbírky historických fotografií Rudolfa Dybowicze. Kniha obsahuje bohatý obrazový doprovod dobových snímků včetně reprodukcí stylizovaných značek jednotlivých ateliérů na území Opavy v rozmezí let 1860- 1948.

Historička Jaromíra Knapíková ve svých textech charakterizuje konkrétní opavské fotografické ateliéry s jejich vývojem, majitelem, specifiky, situováním ve městě apod.

Vizuální sociolog Jiří Siostrzonek rozebírá především o společenský aspekt sledovaného tématu. Z jeho studie je pozoruhodná dobová charakteristika fotografování jednotlivých generací. 

Ondřej Durczak zase připomíná hlavně technické prostředky a technologie včetně speciálních hlavodržek, úprav snímků, kuriózních dekorací nebo zásadního vynálezu - Petzvalova objektivu.

SIOSTRZONEK, Jiří, DURCZAK, Ondřej, KNAPÍKOVÁ, Jaromíra: Pozor, vyletí ptáček! Nejstarší fotografické ateliéry v Opavě 1860-1948. Frýdek-Místek: Surbanz, 2020. 270 s. Česky. ISBN 978-80-907872-4-7.


Karvinsko (2021)

Fotografická publikace Karvinsko subjektivní formou mapuje novodobou historii území dnešního okresu Karviná. Jejími tématy jsou hornictví, služby, bydlení, víra a smrt. Autor Ondřej Durczak, který se již fotograficky soustředil na své rodné město v knize Ostrava v důchodu. Průvodce po zaniklé slávě (2015),  nyní využívá kombinace vlastních fotografií pořízených za posledních pět let, archivních snímků i ve studiu inscenovaných zátiší. Čtenáři předklá­dá pozoruhodnou koláž složenou z klíčových historických momentů, osobitého regionální­ho charakteru i nevšedních obrazů Karvinska.

DURCZAK, Ondřej [fotografie] a SIOSTRZONEK, Jiří [text]. Karvinsko. 2. aktualizované a upravené vydání. Ostrava: FotoD. 2021. 144 stran. ISBN: 978-80-906937-4-6.


Bruntálsko. Alternativní fotografický průvodce (2021)

Fotografická publikace Bruntálsko. Alternativní fotografický průvodce sleduje stavby a krajinu v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji, místě bývalých Sudet. Nejedná se však o reprezentativní objekty a už vůbec ne o vyčerpávající obraz zdejší architektury. Jde o specifickou selekci převážně mizejících motivů, která představuje jedinečného průvodce. Prostřednictvím vybraných světských i církevních, lidových, veřejných, průmyslových, zemědělských i kulturních staveb se autoři snaží hledat identitu krajiny Bruntálska, poukázat na proměny regionu i rozšířit povědomí o zdejších netypických krásách. Kniha 180 fotografií Ondřeje Durczaka z let 2019-2021 je doprovázena studií sociologa Jiřího Siostrzonka.

DURCZAK, Ondřej [fotografie] a SIOSTRZONEK, Jiří [text]. Bruntálsko. Alternativní fotografický průvodce. Ostrava: FotoD. 2021. 160 stran. ISBN: 978-80-908415-0-5. 


Zrození metropole. Ostrava ve fotografiích padesátých a šedesátých let 20. století (2022)  

Snahou autorů fotografické publikace Zrození metropole. Ostrava ve fotografiích padesátých a šedesátých let 20. století je především evokovat atmosféru rodící se průmyslové metropole kraje i celého Československa v krátkém, ale intenzivním období velkých hospodářských, kulturních, ideologických a sociálních proměn. Zároveň touto knihou chtějí ukázat, že se i v této složité době obyvatelé města snažili žít naplněné životy v kráse, bolesti i naději. Publikace obsahuje přes dvě stovky mnohdy dosud nepublikovaných fotografií. Je rozdělena na tři hlavní sekce charakterizující Ostravu ve sledované době - Město, Každodenní život a svátky a Průmysl. Úvodní Siostrzonkův text Šedé blues v černé  je vzpomínkovou esejí o městě té doby a Durczakova studie nese název Hledání skutečné identity: Fotografický obraz Ostravy padesátých a šedesátých let 20. století 

DURCZAK, Ondřej a SIOSTRZONEK, Jiří. Zrození metropole. Ostrava ve fotografiích padesátých a šedesátých let 20. století. Ostrava: FotoD, 2022. 224 stran. ISBN: 978-80-908415-1-2. 


Vzhůru do dolů! Fotografické album průmyslového a kulturního dědictví uhelného hornictví ostravsko-karvinského revíru (2023)

Kniha Vzhůru do dolů! připomíná prostřednictvím více než 450 fotografií vybrané historické mezníky hlubinné těžby ostravsko-karvinského revíru. Tento region je s těžbou černého uhlí nerozlučně spjat hospodářsky, sociálně, kulturně i historicky. Hornictví vždy stálo na počátku těžkého průmyslu a bylo klíčovým odvětvím hospodářství celé naší země.

Mnohovrstevnatý a pestrý obrazový soubor této knihy nabízí archivní i současné pohledy nejen na důlní závody, ale i do jejich slojí, koksoven, dělnických kolonií a sídlišť, hornických škol, prodejen, rekreačních středisek nebo na slavnosti a svátky či hornická umělecká díla. 

Pozůstatky z hornického prostředí jsou pro nás vzrušující a přitažlivé. V posledních desetiletích se často proměnily v kulturní památky. Fascinují nás také zastaralé a chátrající průmyslové monumenty – zvláštním způsobem totiž kombinují krásu s ošklivostí. Publikace se snaží zprostředkovat atmosféru tohoto podivuhodného důlního světa. Pro někoho může být průvodcem po zachovalém kulturním a industriálním dědictví, současně však může sloužit jako vzpomínka pro ty, kteří činné doly pamatují.   

DURCZAK, Ondřej. Vzhůru do dolů! Fotografické album průmyslového a kulturního dědictví uhelného hornictví ostravsko-karvinského revíru. Ostrava: FotoD. 2023, 296 stran. ISBN: 978-80-908415-3-6